โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning”

เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ Outcome-based Education Module (OBEM) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดขึ้น ณ ห้อง SoLA 901 โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม ทั้งหมด 100 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี ผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการออกแบบการเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning” และสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวทางการจัดการอุดมศึกษาใหม่ของประเทศ ให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม