นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. คว้า 4 รางวัลในเวที Young Rising Stars of Science Award 2023

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “Young Rising Stars of Science Award 2023” จากการนำเสนอผลงาน ในงาน The 49th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT49) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ดังนี้

  1. นางสาวสมัชญา สังค์น้อย และนายพิชัย เพิ่มสุข นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาเคมี ในหัวข้อ “COLORIMETRIC DETECTION OF CANNABINOIDS USING DNA APTAMER AND PYRROLIDINYL PEPTIDE NUCLEIC ACID WITH GOLD NANOPARTICLES” โดยมี ดร.กรกันยา ประทุมยศ และ ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  2. นางสาวอรฑดา ปรีดาสวกุล นักศึกษาภาคคณิตศาสตร์ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สาขาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “DEVELOPING A NEW CORRELATION-BASED FUZZY CLUSTER VALIDITY INDEX AND ITS SOFTWARE PACKAGE” โดยมี ผศ. ดร.ณรรฐคุณ วิรุฬห์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  3. นายชิษณุพงศ์ ตรีสุธรรมมาศ นายวรัชญ์ ประทีปสังคม และนายชาญวิทย์ มิ่งขวัญคีรี นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “THAI FICTION GENRE CLASSIFICATION BASED ON ONLINE NAIVE BAYES MODEL” โดยมี ดร.วรินทร์ วัฒนพรพรหม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  4. นายธนดล จิรกาญจนสิทธิ์ และนางสาวนาถลัดดา ชูเวทย์ นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาชีววิทยา ในหัวข้อ “GENOMIC AND ANTIMICROBIAL CHARACTERIZATION OF BACTERIO-PRODUCING LACTIC BACTERIA” โดยมี ดร.สุกัญญา พึ่งจะแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน