SME D Bank จับมือ มจธ. เติม ‘เทคโนโลยี-นวัตกรรม’ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย เดินหน้าโครงการ Scale Up ปี 4 ยกระดับเติบโตยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model

SME D Bank ร่วมกับ มจธ. โดยสำนักเคเอกซ์ สานโครงการ “SME Scale Up to Digital Transformation” ปีที่ 4 พาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับพัฒนากิจการ สามารถปรับตัวก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 และเติบโตยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model ด่วนรับสมัครถึง 30 เม.ย. นี้ เพียง 150 กิจการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักเคเอกซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโครงการ “SME Scale Up to Digital Transformation” ประจำปี 2565 โดยเปิดรับสมัครลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เข้ารับโปรแกรมยกระดับและพัฒนาธุรกิจ ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถปรับตัวก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 พร้อมผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG Model (Bio Circular Green Economy)

ความร่วมมือครั้งนี้ จัดต่อเนื่องปีที่ 4 โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (2562-2564) สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 145 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 250 ล้านบาท โดยช่วยลดต้นทุนการผลิตในการดำเนินธุรกิจได้กว่า 45 ล้านบาท สร้างรายได้จากยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 200 ล้านบาท และบริหารจัดการด้านแรงงานเกิดประโยชน์คืนสู่กิจการกว่า 12 ล้านบาท รวมถึงยังดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้าง Value Chain ช่วยพาส่งเสริมการตลาด Business Matching และเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เป็นการดูแลตลอดวงจรธุรกิจ และที่สำคัญคือ สามารถช่วยลูกค้ารักษาสถานะทางธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ตรงกับภารกิจของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่แหล่งทุนเพิ่มเติมอีก 16 ราย วงเงินรวมกว่า 25 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง และต่อยอดกิจการให้เติบโตต่อไป

ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ กล่าวว่า มจธ. พร้อมพัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักเคเอกซ์ จะเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชน ชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับ SME D Bank ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย รวมถึง สตาร์ทอัพ ด้วยโปรแกรม KX Build ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการนำความเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านทางบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมพร้อมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก SME D Bank สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างมีศักยภาพ และประสบความสำเร็จตลอดเส้นทางธุรกิจ

“ความร่วมมือระหว่าง มจธ. โดยสำนักเคเอกซ์ และ SME D Bank ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือโอกาสได้รับความรู้ทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ นอกเหนือจากการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว KX Build ยังทำงานอย่างแข็งขันในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการสร้างโปรแกรมและหลักสูตรเพื่อให้บุคลากรและแรงงานไทยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไทย” ศ.ดร.บุญเจริญ กล่าว

สำหรับกระบวนการหลังคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการแล้ว จะพารับโปรแกรมยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 7 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2565) ทั้งด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ควบคู่กับช่วยวิเคราะห์ปัญหา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในธุรกิจ ช่วยให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น (LEAN by AGILE) และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและช่องทางขาย โดยทีมที่ปรึกษาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดความรู้

ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมรับฟังการวิเคราะห์ปัญหา (Site Visit) จากทีมที่ปรึกษาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะประเมินศักยภาพธุรกิจและความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจได้ตรงจุดพร้อมรับโอกาสพาเข้าสู่แหล่งเงินทุนต่อไป

ทั้งนี้ เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มธุรกิจที่สนใจ แจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 เมษายน 2565 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 กิจการเท่านั้น โดยลงทะเบียนผ่านออนไลน์ คลิก https://shorturl.asia/0MV8U หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ โทร. 0-2470-7998, 0-2265-4588, 081-845-1190 หรือ Call Center 1357