คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ต้อนรับคณะจาก Regional English Language Office (RELO) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล และบุคลากรจากกลุ่มวิชาภาษาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจาก Regional English Language Office (RELO) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในการนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของคณะฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน