มจธ. 1 ใน 3 สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ WTUN ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม WTUC 2023

KMUTT Participates in the World Technology Universities Congress 2023 in Germany

รศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 1 ใน 3 สมาชิกตัวแทนประเทศไทย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ World Technology University Network (WTUN) เข้าร่วมประชุม The World Technology Universities Congresses (WTUC) 2023 ณ Erfurt, Germany ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 โดยในปีนี้ Technische Universität Ilmenau เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทั้งนี้ Dr. Jens Müller รองอธิการบดีฝ่ายงานนานาชาติ Technische Universität Ilmenau ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องทดลองการวัดปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองจากดิสก์ห้ามล้อ และการทดลองวัดคลื่นความถี่รอบตัวรถสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ โดยจัดการประชุม WTUC 2023 ณ St. Augustinerkloster zu Erfurt สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลหลากหลายด้าน เช่น การระวังข้อมูลปลอมเรื่อง Climate Change, การออกแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสนับสนุน Sustainability โดย ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปะศาสตร์ มจธ., ความร่วมมืองานวิจัยข้ามทวีปเพื่อกำจัดผักตบชวา, ผลงานนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน Student Hackathon และการนำเสนอของ University of Technology Malaysia (UTM) Malaysia ที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานในปี 2024 และการรับรองการเป็นเจ้าภาพปี 2025 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย นอกจากนี้ Dr. Shirley Congdon อธิการบดี จาก University of Bradford ได้เปิดเสวนากับกลุ่มสมาชิก WTUN ในช่วง WTUN Network Development Session เพื่อระดมความคิดและกำหนดกรอบทิศทางในการดำเนินการของเครือข่ายต่อไปในอนาคตเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

มจธ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก WTUN ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านความร่วมมือที่เข้มแข็งภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

Photo by Chris Liebold

https://www.wtu-n.net/2023/10/reflections-on-wtuc-2023/