มจธ. จับมือ RIASEC และ Skill Shape พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลและนักศึกษา ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท RIASEC และ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรูปแบบ Virtual ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อผสานความร่วมมือในด้านวิชาการและงานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลและนักศึกษา ของประเทศไทย

โดยบริษัท RIASEC เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะสำคัญของการทำงานในประเทศญี่ปุ่นมายาวนาน และให้การสนับสนุนเครื่องมือประเมิน PROG ในการประเมินสมรรถนะคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย โดยมีสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นพันธมิตรด้านงานวิชาการและวิจัย แบ่งปันข้อมูลสำคัญในการประเมินสมรรถนะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พัฒนาอาคารเคเอกซ์เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชน ชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะนําความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและการออกแบบ จากทั้งภายใน มจธ. และสถาบันเครือข่ายต่างๆ ร่วมสร้างให้ผู้ประกอบการมีสมรรถนะความสามารถสูงขึ้น ทำให้การประกอบการมีคุณภาพดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกิจ (Start ups) ประสบความสำเร็จได้ดีและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

และในปัจจุบันยังมีบริษัท สกิลเชป จำกัด เป็น Start-up ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำธุรกิจด้านการพัฒนากำลังคนจากฐานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รวมถึงทำหน้าที่ส่งเสริมนักวิชาการของมจธ.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพัฒนาและฝึกอบรมกำลังคน

ความร่วมมือระหว่างสำนักเคเอกซ์ มจธ.กับบริษัท Skill Shape และบริษัท RIASEC ในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดมิติใหม่ในการพัฒนาผู้ประกอบการแรงงานไทย และนักศึกษาของไทยให้มีขีดความสามารถทางด้านสมรรถนะที่สูงขึ้น และในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ความร่วมมือกับบริษัท Skill Shape และบริษัท RIASEC ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการร่วมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการไทยและนักศึกษาของไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ

ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ. ที่มีการผลักดันให้นักศึกษาไทยและผู้ประกอบการไทยมีสมรรถนะความสามารถที่สูงขึ้น จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมสร้างผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมไทย ร่วมกับบริษัท Skill Shape และบริษัท RIASEC ต่อไป”

Mr. Satoru Kondo, Chief Executive Officer of RIASEC Co; Ltd. กล่าวว่า

“บริษัท RIASEC ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมการทำงาน ให้เป็นโลกที่พวกเราทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข กลุ่มเป้าหมายหลักของเราจึงเป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย บริษัทของเรามีการจัดประเมินสมรรถนะ ทั้งทางด้านทักษะทั่วไปที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ค่านิยมและเจตนารมณ์ส่วนบุคคล รวมไปถึงคิดค้นโครงการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความสุขในชีวิตการทำงานหลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้ในแวดวงของธุรกิจการสร้างเครื่องมือสำหรับประเมินสมรรถนะบุคคล บริษัทของเราได้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2564 บริษัทของเราได้ขยายธุรกิจโดยเริ่มการจัดจำหน่ายเครื่องมือประเมินสมรรถนะภายใต้แนวคิด PROG @ WORK ให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆในประเทศญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นภายหลังจากสำเร็จการศึกษา  นอกจากนี้ ตั้งแต่ 4 ปีที่แล้ว ทางบริษัทมีการสำรวจความเป็นไปได้ของการจัดจำหน่าย PROG เครื่องมือประเมินสมรรถนะในต่างประเทศด้วยเช่นกัน และในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องขอขอบคุณการพบกันระหว่างคุณขวัญฤทัย รอบุญจากบริษัท Skill Shape และอาจารย์ยามาซากิ  ที่ปรึกษาบริษัท RIASEC ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสให้บริษัทของเราขยายตลาดเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว

การสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ และมีพันธมิตรทางธุรกิจกับบุคลากรชั้นยอดของประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับบริษัท RIASEC ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสอันดีนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย ทั้งในบริษัทและในมหาวิทยาลัย เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ  รวมทั้งมีส่วนช่วยในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท Skill Shape

นอกจากความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย บริษัท RIASEC ได้มีความร่วมมือทางด้านการตลาดและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท Skill Shape บริษัทสตาร์ทอัพ ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการขยายตลาดการใช้เครื่องมือประเมิน PROG ในประเทศไทย รวมถึงงานบริการด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้บันทึกความร่วมมือในเชิงพาณิชย์ อาทิ การประเมินความสามารถ การวางแผนและการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรให้กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอีกด้วย