ฝ่ายวิจัยฯ ร่วมกับ สวนพ. จัดโครงการอบรม เรื่อง ยกร่างคำขอสิทธิบัตร EP4: ร่างคำขอสิทธิบัตร “ฉบับมืออาชีพ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ งานทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการสืบเนื่องภายใต้โครงการอบรม เรื่อง ยกร่างคำขอสิทธิบัตร ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ในหัวข้อ EP4: ร่างคำขอสิทธิบัตร “ฉบับมืออาชีพ” ณ ห้อง SIC 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการอบรมที่ผ่านมาใน EP1-EP3 นั้น จะเป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องรวมถึงให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการร่างข้อถือสิทธิในผลงานประเภทต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงนำมาสู่การอบรมใน EP4 สำหรับอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีความพร้อมการยื่นสิทธิบัตร ซึ่งมีจำนวนผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 ผลงาน โดยมีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์ 8 ผลงาน อาทิเช่น ผลงานเกี่ยวกับลิขสิทธิ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย กระบวนการผลิต นวัตกรรมสูตรอาหารฟังก์ชัน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งหลังจากจบการอบรมผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ข้อถือสิทธิและสาระสำคัญของการประดิษฐ์ในผลงานของตนเองอย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรในลำดับต่อไป


การจัดโครงการในครั้งนี้คณะวิทยาศาตร์ได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต คำภูษา และ คุณชนาภา ขยันนา นักทรัพย์สินทางปัญญา จากงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ สวนพ. มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและกล่าวปิดการอบรม
ในการนี้ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้รหัสโครงการ FRB660073/0164 ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในครั้งนี้