พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อ.ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี อ.ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคุณพุทธา แก้วศรีใจ นักบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทางบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ ALS Laboratory Group นำโดยคุณยุพาพร จันทร์เปล่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณสุจิตรา อิ่มอุไร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและบริการลูกค้า ดร. ชลิดา เหนี่ยวบุบผา ผู้จัดการแผนกตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณไชยพัฒน์ กลั่นสุภา ส่วนงานฝ่ายบุคคล และคุณอนงค์ ประยูร (นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ-สังคม)

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และผลิตบุคลากรด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายงานด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็งขึ้น โดยบรรยากาศภายในงานเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้พาทีมอาจารย์และบุคลากรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร และด้านสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทที่มีความพร้อมและทันสมัย พร้อมกันกับสถานที่ต่าง ๆ ของทางบริษัท