​​GENED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน และการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ OBEM หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน และการประเมิน   เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education Module (OBEM) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ระหว่างวันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการวางแผนพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการนำสอนกิจกรรมกลุ่มของอาจารย์ในการออกแบบการเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM ผ่านการลงมือ ฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning” และเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ประจำกลุ่มด้านกระบวนการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment)รวมทั้งการให้คำปรึกษาผู้เรียน                  

ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไป และนักพัฒนาการศึกษา จำนวน 120 คน จัดแบ่งอบรมเป็น 5 รุ่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี  ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรนำอบรมให้ทุกท่านได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

​1.การเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM + การฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning” 

​2.นำเสนอสะท้อนการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning” เชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนรู้ 5 สัปดาห์ 

​3.ฝึกนำกิจกรรมกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล 5 สัปดาห์ 

​4.การเรียนรู้ฝึกประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education Module (OBEM)  

​และกิจกรรมในช่วงท้ายที่ต้องมีทุกครั้งก่อนจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ การสรุปการเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติ  ฝึกสะท้อนการเรียนรู้  และการฝึกประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียน พร้อมการตอบข้อซักถามก่อนปิดโครงการอบรม