KOSEN KMUTT ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Thailand 4.0 วางเป้าหมายสร้างเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมกับสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่นในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบทที่ประเทศต้องการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ Thailand 4.0 (new s-curve industry) ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ของประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และทักษะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านแนวคิด Story-based learning เรียนรู้ในสถานที่จริง และโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมาย คือ การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineer) สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และลงมือผลิตนวัตกรรมได้จริง


“เราใช้เวลา 1 ปีในการหารือกับผู้เชี่ยวชาญของ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น จึงมีความเห็นร่วมกันว่า อุตสาหกรรมไทยมีบริบทที่แตกต่างจากญี่ปุ่น  เป้าหมายคือการร่วมมือกันสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การสร้างกำลังคนชองประเทศ เราเชิญทางญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่ มจธ. หลายครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า มจธ. มีองค์ความรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีมากแห่งหนึ่ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันออกแบบ KOSEN ในบริบทไทย” ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ KOSEN KMUTT กล่าว

สำหรับ KOSEN KMUTT จึงไม่ใช่เป็นการยกระบบ KOSEN ญี่ปุ่นมาสอนในไทย แต่เป็นการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ตอบโจทย์กับสภาพการเรียนรู้ของเด็กไทย และได้กำลังคนที่เหมาะกับบริบทของอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย

การจัดการเรียนการสอนของ KOSEN KMUTT นั้น ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องถึงระดับชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย รวมระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะของความเป็นนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติ/สร้างนวัตกรรมได้

KOSEN KMUTT เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกหลักสูตร Automation Engineering จำนวน 1 ห้อง โดยเริ่มปีการศึกษาแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีนักเรียน 20 คน และปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือก โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเป็น 2 ห้อง ห้องละ 26 คน

สำหรับกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียน KOSEN KMUTT จะรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกสองรอบ รอบแรกจะเป็นข้อสอบที่วัดทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การคำนวณ และรอบที่สองจะเป็นข้อสอบของ KOSEN KMUTT ซึ่งจะเป็นการค้นหานักเรียนที่ชอบและมีทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ และชอบลงมือปฏิบัติจริง

ดร.ก้องกาญจน์ กล่าวว่า ผลตอบรับของโครงการในรุ่นแรกจากกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านมาดีมาก เหมือนเป็นทางเลือกใหม่ๆ ทั้งในมิติของอาชีพ มิติของกระบวนการเรียนรู้ และตอบโจทย์ในการเรียน การพัฒนา ประกอบกับการดูแลนักเรียนที่เรามีประสบการณ์ในห้องเรียน วิศว์-วิทย์ โครงการ วมว. มา 12 ปี ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างองค์ความรู้ แต่เป็นการสร้างคนหนึ่งคนที่ครบทุกมิติ ทั้งสุขภาพ จิตใจ ชีวิต กระบวนการคิด ทักษะ และองค์ความรู้ ทำให้การรับสมัครนักเรียนในปีที่สองเราเริ่มมีนักเรียนที่สนใจหลากหลายมากขึ้น ทั้งนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ และนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ล้วนก็เข้ามามากขึ้น

น.ส.นลิน พิจิตรกำเนิด หรือ นโม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  กล่าวว่า KOSEN KMUTT เราโดดเด่นกว่าที่อื่น เพราะให้ทักษะทั้งความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติจริง มีภาคปฏิบัติ จำนวนมาก และเมื่อเรียนจบเร็วก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้น เปลี่ยนจากเดิมที่คิดว่าการเรียนจบปริญญาตรีน่าจะปลอดภัยที่สุด แต่เมื่อปรึกษากับผู้ปกครองแล้วก็เห็นตรงกันว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี แต่ให้ทำงานเป็นและมีความสามารถด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง ก็จะมีอนาคตที่ดี


การเรียนที่นี่ อาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่ เข้าใจเรา
ให้อิสระในการทำงาน ไม่ตามงาน
เราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่อยๆ สอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น

นลิน พิจิตรกำเนิด
นักเรียน KOZEN KMUTT

ทั้งนี้นักเรียนที่เข้ามาเรียนที่โครงการ KOSEN KMUTT จะเป็นนักเรียนประจำ (Boarding School) ซึ่ง การเป็นนักเรียนประจำจะช่วยเติมเต็มที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น การพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคล (Character) การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคตในการทำงานร่วมกัน

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ KOSEN KMUTT จะได้รับทุนเรียนฟรีตลอดการศึกษาตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่ 5 และโอกาสในการเข้าทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อีกทั้งนักเรียน KOSEN KMUTT ทุกรุ่น จำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนจะได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนปี 3-4-5 ที่ KOSEN ญี่ปุ่น โดยจะต้องผ่านการสอบของ KOSEN ญี่ปุ่นและผ่านระดับสมรรถนะภาษาญี่ปุ่น

เมื่อเรียนจบปีที่ 5 และมีระดับสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ก็จะได้วุฒิอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ จาก KOSEN KMUTT และสามารถเข้าปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทันที นอกจากนี้หลังจบปี 5 จะมีทุนให้เรียนต่อปริญญาตรีซึ่งเป็นการศึกษาในวิชาชั้นสูง (Advance Course) ระดับปริญญาตรี โดยสามารถเลือกเรียนได้ โดยขณะนี้ทาง KOSEN KMUTT อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับนักเรียน ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้น

KOSEN KMUTT ไม่ได้ต้องการเด็กที่เก่งที่สุดในเชิงวิทยาศาสตร์ เราต้องการเด็กที่ชอบลงมือปฏิบัติ มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาต่อได้ เรามองว่านักเรียนที่เหมาะกับ KOSEN ให้นึกภาพที่มีรถของเล่นหรือวิทยุเก่าๆ ช่างรื้อ ช่างต่อ ช่างสร้าง เด็กที่ชอบทำแบบนี้ KOSEN KMUTT คือคำตอบ

ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.