มจธ. ร่วมกับ AIS และกรมสุขภาพจิต Kick off โครงการอุ่นใจไซเบอร์ ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) และกรมสุขภาพจิต Kick off  โครงการอุ่นใจไซเบอร์ ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วม “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” ช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้ นำโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จาก AIS และ ผศ. ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เน้นย้ำให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการวัดใจ เรื่องสุขภาพจิต เพื่อรู้เท่าทันถึงปัญหาและนำไปสู่การแก้ไข พร้อมบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีความสุข