โคเซ็น มจธ. (KOSEN KMUTT)

โคเซ็น มจธ. (KOSEN KMUTT) โครงการด้านการพัฒนาการศึกษาอีกโครงการหนึ่งของมจธ. มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ จากภาคการศึกษาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคการผลิต พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ทักษะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้ในสถานการณ์ สถานที่ และโจทย์จริงทั้งในภาคอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆในบรรยากาศอบอุ่นในหอพักของโรงเรียน สนุกไปกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายหลังจากเวลาเรียนปกติ และยังได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น


โครงสร้างการเรียน KOSEN KMUTT 5 ปี ได้วุฒิการศึกษา ม.6 และ อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ จบแล้วทำงานได้ทันที หรือจะเรียนต่อจนจบปริญญาขั้นสูงสุดก็ได้