เสียงจากนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ด้านความเป็นผู้นำ ถึงผู้นำในดวงใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หลังจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการกระจายอำนาจการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540  จนวันนี้ มจธ. สามารถสร้างการยอมรับจากสังคมเห็นได้ชัดจากการจัดลำดับให้เป็น 1 ใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจาก Times Higher Education (THE) ในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน มจธ. ก้าวผ่าน 60 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านทางสังคม และมุ่งสร้างอนาคตสังคมไทย โดยกำหนด 6 แนวทางที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อันได้แก่
1) พัฒนากำลังคนและเร่งสร้างพันธมิตรสำหรับอนาคต (Workforce and Accelerating Partnership for the future)
2) ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation)
3) ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ทำหน้าที่ของตนเองภายใต้การเป็นพลเมืองที่ดี (Effective Governance and Think globally, act locally)
4) สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการสร้างผู้นำแห่งอนาคต (Inspiring Future Leaders)
5) มหาวิทยาลัยสุขภาพดีและยั่งยืน (Healthier and Sustainable Campus) 6) มุ่งสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (Entrepreneurial University)

            “สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการสร้างผู้นำแห่งอนาคต” เป็นหนึ่งแนวทางสำคัญ ที่จะเข้าไปอยู่ในกลไกการดำเนินงานหลาย ๆ มิติของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำที่ดี หรือแม้แต่การเป็นพลเมืองที่มีภาวะผู้นำ ที่จะนำพาให้สังคมไทยให้มีขีดความสามารถมากขึ้น  KMUTT Voice ครั้งนี้ จึงชวนนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ด้านความเป็นผู้นำ 4 คน  มาแลกเปลี่ยนมุมมอง ในหัวข้อ “ผู้นำในดวงใจ” มาดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขามองผู้นำในแบบที่เขาอยากเห็นเป็นอย่างไร และเขาจะส่งเสียงอะไรไปถึงผู้นำในดวงใจของพวกเขา

นลพรรณ ทองสินชัยเลาหะ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“พูดถึงการเป็นผู้นำที่ดีตามคุณลักษณะแบบแผนระบุไว้ เช่น มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมกับทีม สื่อสารได้อย่างดี มุ่งมั่นในการทำงาน ฯลฯ ถ้าผู้นำคนไหนมีได้ครบ คงจะสมบูรณ์แบบ และสามารถพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน แต่จะมีประโยชน์อะไร ถ้าหากการนำนั้นคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเพียงอย่างเดียว โดยไม่นึกถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมด้วย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีโอกาสในหลายด้านเพื่อจะพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่ดี สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้เฉียบขาด แต่ในขณะเดียวกัน พ่อค้าแม่ค้าต่างก็ลำบากขึ้น เพราะแทบจะทุกอย่างกลับถูกบริษัทใหญ่ ๆ ยึดครองตลาดจนเกือบหมด ส่งผลต่อช่องว่างทางสังคมมากยิ่งขึ้น คนรวยก็ยิ่งรวย คนลำบากถึงแม้จะขยันสักแค่ไหนก็ยังลำบาก ดิฉันจึงให้คุณค่ากับ การมีความหวังดีต่อสังคมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้นำที่น่าชื่นชมมากกว่า  ผู้นำที่เก่งจึงต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย

อยากจะฝากถึงผู้นำในทุกองค์กรและทุกระดับ หากมีโอกาสตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง อยากให้รับฟังเสียงของทุกคนถึงแม้เสียงนั้นอาจจะเบาและดูเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ยิ่งท่านเป็นผู้นำของคนจำนวนมาก การตัดสินใจเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบถึงชีวิตคนอื่น ๆ อย่างมากเช่นกัน”

วาสนา สนใจ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ผู้นำที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำพาผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้า และสร้างความร่วมมือให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี ต้องช่วยชี้แนะแนวทางให้ผู้ตามพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้ผู้ตามเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต โดยส่วนตัวหนูไม่ได้มองคำว่า “ผู้นำ” เพียงแค่จากภาระหน้าที่หรือตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ แต่มันคือพฤติกรรม การกระทำ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ ตรรกะความคิดแบบผู้นำ ซึ่งผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่ผู้นำในเรื่องงาน บริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย แต่ต้องรู้จักการบริหารคน มีจิตวิทยาในการเป็นผู้ที่นำคน และรักษาผู้ตามไว้ได้ด้วย

หนูเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำที่ดีได้ และการเป็นผู้นำก็ต้องมีทักษะการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน ถ้าหากสังคมเรารู้จักพัฒนาตนเอง ผู้คนมีภาวะผู้นำอยู่ในตัว จะทำให้สังคมของเรา หรือแม้แต่ทีม องค์กร หรือประเทศก็จะเกิดการพัฒนา ก้าวหน้าแบบยั่งยืนได้ค่ะ”

สุธินี นิติเสน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ผู้นำที่ดีไม่จำเป็นที่ต้องเก่งในทุกเรื่อง ๆ แต่สามารถดึงศักยภาพที่ดี ที่หลากหลายในตัวของลูกทีมแต่ละคนออกมาใช้อย่างชาญฉลาด แจกจ่ายงานให้แก่ลูกน้องตามทักษะและความสามารถ มีความสามารถรวมคนที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ทักษะ วิชาชีพ อายุ ทัศนคติ และเพศ รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ดิฉันเชื่อว่าในตัวของคนหนึ่งคน  จะมีทักษะหรือความคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ หากได้รับการตกตะกอน ชี้แนะลู่ทางในการนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและตัวของเขาเอง

ทุก ๆ คนล้วนมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว เพียงแค่ว่าคุณเชื่อมั่นในตนเองและนำมันออกมาใช้หรือไม่ การที่คุณออกมาจาก Safe Zone มาอยู่จุดที่เป็นสปอร์ตไลท์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ยิ่งเป็นการพัฒนาตนเองไปอีกก้าวหนึ่ง ผู้นำไม่จำเป็นแค่ในเรื่องงานเท่านั้น ยังรวมถึงผู้นำครอบครัว หรือผู้นำในหมู่เพื่อน การเป็นผู้นำถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่มีติดตัวไว้จะทำให้คุณดูมีเสน่ห์และน่าคบหาเป็นอย่างมาก”

นิโรสโซเฟีย ภมรพล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ผู้นำที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำพาผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้า และสร้างความร่วมมือให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี ต้องช่วยชี้แนะแนวทางให้ผู้ตามพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้ผู้ตามเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต โดยส่วนตัวหนูไม่ได้มองคำว่า “ผู้นำ” เพียงแค่จากภาระหน้าที่หรือตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ แต่มันคือพฤติกรรม การกระทำ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ ตรรกะความคิดแบบผู้นำ ซึ่งผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่ผู้นำในเรื่องงาน บริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย แต่ต้องรู้จักการบริหารคน มีจิตวิทยาในการเป็นผู้ที่นำคน และรักษาผู้ตามไว้ได้ด้วย

หนูเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำที่ดีได้ และการเป็นผู้นำก็ต้องมีทักษะการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน ถ้าหากสังคมเรารู้จักพัฒนาตนเอง ผู้คนมีภาวะผู้นำอยู่ในตัว จะทำให้สังคมของเรา หรือแม้แต่ทีม องค์กร หรือประเทศก็จะเกิดการพัฒนา ก้าวหน้าแบบยั่งยืนได้ค่ะ”