เปิดผลสำรวจ Top 3 Tools ที่อาจารย์ มจธ. เลือกใช้ในการเรียนการสอน

Top 3 Tools ที่ทำให้ห้องเรียนแทบแตก การันตีด้วยเสียงนักศึกษา มจธ. จากผลสำรวจผ่านระบบ LEB2 ในแคมเปญ “ใครคืออาจารย์ในดวงใจ” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจากผลสำรวจมี Tools มากมายที่อาจารย์เลือกนำไปใช้ในห้องเรียนออนไลน์ ไปดูกันว่า Tools 3 อันดับแรกมีอะไรบ้าง

อาจเป็นการ์ตูนรูป 6 คน และ ข้อความพูดว่า "st ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม techintegration.ets.kmutt.ac.th Q QuIzızz กลุ่มอาจารย์ที่นำไปใช้ในรายวิชา.. ตัวช่วยสำหรับ ดร.พร้อมพงษ์ ดร. พร้อมพงษ์ ปานดี อาจารย์ มจธ. PRE 242: Metallurgy PRE 332:Mechnical Engineering ดร.วัชระ เลียวเรียน 103: General Physics for Engineering Student techintegration.ets.kmutt.ac.th ets.kmutt.ac.th leb2.kmutt.ac.th พศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล PHY General Physics for Engineering Student 4lifelonglearning.org พศ. ดร.นคร เนียมนนท์ CHM 10301: Atoms and Molecules สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อัดประเมินหรือทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ให้สอดคล้องกับ สไตล์และความหลากหลาย ของผู้เรียน พศ. ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 603: Research for Learning Development ETS TechIntegration ดร.ศิรินันต์ สุวรรณโมลี GEN 223: Disaster Preparedness"

#Quizizz ตัวช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ วัดประเมินหรือทดสอบความรู้ความเข้าใจ ให้สอดคล้องกับสไตล์ และความหลากหลายของผู้เรียน
.
กลุ่มอาจารย์ที่นำ Quizizz ไปใช้ในรายวิชาต่างๆ
-ดร.พร้อมพงษ์ ปานดี
-ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน
-ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล
-ผศ. ดร.นคร เนียมนนท์
-ผศ. ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
-ดร.ศิรินันต์ สุวรรณโมลี
.
🖥️ ใช้งาน Quizizz ได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดคู่มือได้เลยที่ https://bit.ly/ETS-Quizizz-fb

อาจเป็นการ์ตูนรูป 5 คน และ ข้อความ

#Kahoot กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและเร้าใจไปกับกิจกรรม ช่วยดึงดูดความสนใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในรายวิชา
.
กลุ่มอาจารย์ที่นำ Kahoot ไปใช้ในรายวิชาต่างๆ
-ผศ. ดร.สมโชค สนธิแก้ว
-ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล
-อ. กิตติพงศ์ วะระทรัพย์
-ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี
-ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ
.
🖥️ ใช้งาน Kahoot ได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดคู่มือได้เลยที่ https://bit.ly/ETS-Kahoot-fb

อาจเป็นการ์ตูนรูป 7 คน และ ข้อความพูดว่า "rd think therefore Jamboard ( ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ รนสิทธิโกศล PHY 103: General Physics for Engineering Student อ. รัตติกาล กลำรัศมี GEN 231: Miracle of Thinking LET'S အম m อ. นงนุช มีสมวัฒน์ GEN 231: Miracle Thinking ดร.ชาญชัย สัตยนนท์ GEN 121: Learning and Proble Solving Skills อ. เอือพงศ์ ใยเจริญ GEN Learning and Problem Iving Skills มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม นำเสนอไอเดีย อภิปราย หรือแสดงความคิดของ ตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างสร้างสรรค์ ผศ. ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์ INC 171: System Engineering Exploration ETS TechIntegration ดร. ดร.รีมา เหลืองอรุณ INC System Engineering Exploration"

#Jamboard เพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เสนอไอเดีย อภิปราย หรือแสดงความคิดของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
.
กลุ่มอาจารย์ที่นำ Jamboard ไปใช้ในรายวิชาต่างๆ
-ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล
-อ. รัตติกาล กล่ำรัศมี
-อ. นงนุช มีสมวัฒน์
-ดร.ชาญชัย สัตยนนท์
-อ. เอื้อพงศ์ ใยเจริญ
-ผศ. ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์
-ดร.ธีมา เหลืองอรุณ
.
🖥️ ใช้งาน Jamboard ได้ ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดคู่มือได้เลยที่ https://bit.ly/ETS-Jamboard-fb

💡 เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด หาแรงบันดาลใจในการเลือกใช้ Tools ใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเรียนการสอนได้ที่ https://techintegration.ets.kmutt.ac.th/