มจธ. ผลการอ้างอิงวิจัยเด่น ครองที่ 1 ในไทย THE World University Rankings 2023

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 Times Higher Education สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก จากประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับพิจารณาจากคุณภาพการสอน (Teaching) 30 % คุณภาพงานวิจัย (Research) 30% งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง (Citations) 30% ความเป็นสากล (International Outlook) 7.5% และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) 2.5 % โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลกว่า 13 ตัวชี้วัด ล่าสุดได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2023 “THE World University Rankings 2023” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในไทย โดยอยู่ในอันดับ 801-1000 ของโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยในไทยอีก 3 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า การจัดอันดับ “THE World University Rankings 2023” มจธ. มีคะแนนรวม 32.7 สูงสุดของทุกมหาวิทยาลัยในไทย โดยได้รับการประเมินตามตัวชี้วัดใน 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ คุณภาพการสอน 18.4 คะแนน คุณภาพงานวิจัย 18.6 คะแนน งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง 57.0 คะแนน ความเป็นสากล 36.0 คะแนน และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม 71.8 คะแนน โดยมีผลคะแนนที่โดดเด่นของด้านคุณภาพงานวิจัย งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง และด้านภาพรวมความเป็นสากล ที่มีผลคะแนนที่ดีขึ้นจากปี 2022 ทั้งนี้ คุณภาพการสอน และคุณภาพงานวิจัย มาจากการสำรวจความมีชื่อเสียงเป็นองค์ประกอบหลัก โดยสำรวจความมีชื่อเสียงด้านการสอน 15% และด้านการวิจัย 18%

มจธ. มีเป้าหมายที่จะเป็น “The Sustainable Entrepreneurial University มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ และด้วยภารกิจหลักข้อหนึ่งของ มจธ. คือ การวิจัยและนำองค์ความรู้และผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและสังคมโลก การเรียนการสอนของ มจธ. จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้ได้ทักษะที่คิดเป็น ทำได้ มีความสามารถแก้ไขปัญหา ทำงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้ มจธ.ได้มีการจัดระบบนิเวศที่ส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่เริ่มทำวิจัยไปจนถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในด้านที่สนใจ ผ่านทุนการศึกษา REAL (Research Experience and Applied Learning) จนนำไปสู่การได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือในระดับ Q1 ของนักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก องค์ความรู้ที่ได้ก็มีระบบสนับสนุนให้สามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรม ทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” รศ. ดร.สุวิทย์ กล่าว

การจัดอันดับ“THE World University Rankings” ในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในไทยอยู่ในอันดับโลก จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามลำดับ