ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience for Life ในซีรีส์ด้าน Advanced Neurotechnology and Its Implications เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบประสาท

1. Computational neuroscience and neurological disorders ประสาทวิทยาการคำนวณและโรคทางสมอง

 • วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
 • โดย ดร.ณัฐธิดา รุ่งรัศมีทวีมานะ
 • Salk Institute for Biological Studies, San Diego, California, USA

2.  Neuroimaging and its clinical applications เทคนิคภาพฉายรังสีสมองและประโยชน์ทางการแพทย์

 • วันอังคารที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
 • โดย อ.ดร.ฤดีรัตน์ กีรติวิทยายุต และ อ.ชญานนท์ ภมะราภา
 • โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

3.  Using deep learning to accelerate magnetic resonance imaging (MRI) การใช้การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการวิเคราะห์ภาพถ่ายสมองจากMRI

 • วันอังคารที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
 • โดย ดร. อิทธิ ฉัตรนันทเวช
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4.  Neuroscience of aging and cognitive impairment ประสาทวิทยาศาสตร์อธิบายภาวะเสื่อมถอยของสมองและการรู้คิดในผู้สูงอายุ

 •  วันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 13:00 น. -15:00น.
 •  โดย อ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
 •  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.  Explainable AI for neuropsychological diagnosis การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติทางสมอง

 • วันอังคารที่ 2 ส.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
 • โดย อ.ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร
 • Chula Intelligent and Complex Systems Lab,
 • ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. Objective Measurements of Sleepiness in Healthy Humans ดัชนีทางประสาทสำหรับวัดคุณภาพการนอนในประชากรที่มีสุขภาพดี

 • วันอังคารที่ 6 ก.ย. 65เวลา 10:00 น. -12:00น.
 • โดย ดร.ฐิตาภรณ์ ฉายศิลป์รุ่งเรือง
 • Walter Reed Army Institute of Research | WRAIR · Center for Military Psychiatry and Neuroscience Research, Silver Spring, Maryland, USA

กรุณาลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อรับการยืนยัน และ Zoom Link เพื่อเข้าร่วมสัมมนา ตาม Link หรือ scan QR Code https://forms.gle/y74HgHQNHwC6XVtK6

ติดต่อสอบถามได้ที่ CELT Line Official Account ID: @celtkmuttEmail: duanghathai.wiw@kmutt.ac.th