เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด KMUTT BRAND DAY 2023

โอกาสปล่อยของ ของชาว มจธ. มาถึงแล้ว หยิบกล้องขึ้นมาซักหน่อย แล้วมาปล่อยของกัน

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ภายใต้แนวคิด

KMUTT BRAND ATTRIBUTES

Professional | Integrity | Pioneer | Collective Impact

บอกเล่าตัวตน DNA ของชาว มจธ.

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า

25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

และผลงานจะได้จัดแสดงในนิทรรศการแสดงภาพถ่าย ในงาน KMUTT Brand Day 2023

ประเภทการประกวด

1. นักเรียน/ นักศึกษา มจธ.
2. บุคลากรและนักศึกษาเก่า มจธ.

เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

รับภาพจากกล้องดิจิทัลทั่วไป สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ติดตามข่าวสารและประกาศผลงานภาพถ่ายผ่าน Fb KMUTT

สอบถามรายละเอียด : pr@mail.kmutt.ac.th

โทร. 0-2470-8415-7 และ  8257


ลงทะเบียนส่งผลงานภาพถ่าย


หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

หัวข้อการประกวด แบ่งตาม Brand Attributes ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน

 1. Professional เป็นมืออาชีพ ด้านความเป็นมืออาชีพ มจธ. เป็นผู้เชี่ยวชาญ ความชำนาญ รู้จริง และลงมือปฏิบัติได้จริง ตัวอย่างภาพถ่าย เช่น ภาพถ่ายนักศึกษา ที่กำลังลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ กำลังลงมือปฏิบัติการใน Lab ภาพถ่ายบุคลากรที่ให้การบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้รับบริการจากภายนอก ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แสดงถึงการเต็มใจในการให้บริการ เป็นต้น
 2. Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม มจธ. ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกต้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ภาพถ่ายนักศึกษาหรือบุคลากรที่จัดกิจกรรมเพื่อช่วยผู้ประสบประสบภัยพิบัติ ภาพถ่ายนักศึกษาหรือบุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเรื่องการมี วินัย เช่น การข้ามสะพานลอย เข้าแถวขึ้นรถ เข้าแถวซื้ออาหารภายในโรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น
 3. Pioneer มจธ. เป็นผู้นำ และริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น ภาพถ่ายโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของนักศึกษา ภาพการสำรวจ การค้นพบสิ่งใหม่ การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือการค้นพบงานวิจัยใหม่
 4. Collective Impact ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคน สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ มจธ. ยังเป็นกัลยาณมิตร เป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กร เพื่อร่วมสร้างสิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ เช่น ภาพที่แสดงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โครงการที่ทำร่วมกับภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม

รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

ประเภทนักเรียน และนักศึกษา (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. และสถาบันโคเซ็น มจธ.)
นักศึกษา มจธ. (ทุกระดับ)

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษ รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทบุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ.

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม ใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อม ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อม ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษ รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการกรอกใบสมัครในลิงก์ Google Form พร้อมแนบไฟล์ภาพประกวด ขนาดไม่ต่ำกว่า 2MB ไม่เกิน 8MB
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone)
 4. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และ ขนาดด้านยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 พิกเซล ในรูปแบบไฟล์ .jpg ทั้งนี้ขนาด File Size ของภาพถ่ายไม่เกิน 8MB
 5. ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกส่งภาพได้เพียง 1 หัวข้อ ผลงานจะต้องประกอบไปด้วยภาพ พร้อมคำบรรยายและข้อมูลประกอบของภาพ
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายเอง
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 8. สามารถปรับแต่งภาพได้อิสระแต่ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง/ผิดธรรมชาติ และห้ามใช้โปรแกรมประเภท AI (Artificial Intelligence) ในการปรับแต่งภาพ
 9. ภาพถ่ายและคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย และล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม และต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงบวกและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 12. ภาพที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่จะสามารถนำมาใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งประกวดทราบล่วงหน้า
 13. หากหัวข้อในการประกวดหัวข้อใด ที่ไม่มีภาพถ่ายที่สมควรได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลนั้นๆ
 14. การตั้งชื่อไฟล์ภาพ ให้ตั้งเป็น ชื่อหัวข้อ ขีดล่าง_ ชื่อผู้ส่ง ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างส่งภาพหัวข้อ Collective Impact ชื่อสมชาย ตั้งชื่อภาพดังนี้ Collective_Somchai.jpg
 15. ทีมงานผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกา ได้ตามความเหมาะสม
 16. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
 • สามารถสื่อความหมายตามแนวคิดที่กำหนด 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความสวยงามของภาพ 20 คะแนน
 • การนำเสนอแนวคิดและความหมายของภาพ 20 คะแนน
  รวม 100 คะแนน

เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินภาพ
 2. ผู้ที่ส่งเข้าประกวดต้องยอมรับในข้อตกลงว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อทางการเผยแพร่จัดแสดงจัดพิมพ์หรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวเนื่องกันกับโครงการนี้ โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
 3. กรณีที่ภาพส่งเข้าประกวดขัดต่อข้อกำหนดหรือกติกาของการส่งภาพเข้าร่วมประกวดผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดผลงานออกจากการประกวดได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pr@mail.kmutt.ac.th โทร. 0-2470-8415-7 และ
  0-2470-8257