ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12 

เปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อ : SOCIAL LAB 
วันและเวลา : วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น.  
วิทยากร : ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ 

หัวข้อ : OUTCOME-BASED EDUCATION 
วันและเวลา : วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-12.00 น. 
วิทยากร : CELT TEAM 

หัวข้อ : TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY  
วันและเวลา : วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา13.00-16.30 น. 
วิทยากร : ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ : TECH FOR TEACHING AND LEARNING  
วันและเวลา : วันที่ 24 มิ.ย. 65 09.00-12.00 น. 
วิทยากร : ETS TEAM 

หัวข้อ : ASSESSING LEARNING OUTCOMES  
วันและเวลา : วันที่ 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.30 น. 
วิทยากร : รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หัวข้อ : OUTCOMES: ACTIVE LEARNING  
วันและเวลา : วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.30 น. 
วิทยากร : วิทยากร รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
หัวข้อ : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  
วันและเวลา : วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 09.00-16.00 น. 
วิทยากร : LEB2 TEAM 

ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!  

เฉพาะบุคลากร มจธ. 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3a0Q2wb 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. 02-470-8385