International Creativity and Innovation Awards (ICIA)

การสนับสนุนเป้าหมาย ในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จัดโดยสหประชาชาติ โดยกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบใน ICIA เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสำรวจและดำเนินการด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่รวมถึงการสัมมนาผ่านเว็บและเซสชั่น Kryative Talk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมในการรับข้อมูลเชิงลึกที่กว้างขึ้น และมุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คิดค้นโซลูชั่นใหม่ของ SDGs เซสชั่นการสร้างเครือข่าย รวมถึงการเสนอและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ตัดสินจากต่างประเทศ


“รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสากล (ICIA)” เป้าหมาย ถูกออกแบบมาเพื่อนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในการฝึกฝน ทักษะการแก้ปัญหาในการตอบโจทย์ SDGs และเป็นส่วนหนึ่งของเวทีชื่นชมเยาวชน ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแนะนำนวัตกรรมของตนต่อโลก ระหว่างวันความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโลก (WCID) กระบวนการเรียนรู้ของ ICIA ยังช่วยเยาวชนคนรุ่นต่อรุ่นเสริมความตั้งใจที่จะเรียนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการจะบรรลุเพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับชีวิต สร้างโอกาสที่จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงศักยภาพต่อสาธารณได้รับรู้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อการเสริมสร้างการพูดในที่สาธารณะและทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เสริมสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อแก้ปัญหารอบด้าน การศึกษาและประสบการณ์ ขั้นตอนการหาสิ่งประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ อุทิศตนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21


ประเทศไทย รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับนานาชาติประจำปี 2024 ซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 250 คน ครูมากกว่า 60 คน จาก 16 ประเทศ ร่วมแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบของการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีแบบ STEAM นวัตกรรม, โครงการที่อาศัยผู้ประกอบการเป็นพื้นฐาน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในวันตัดสินรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา จากความร่วมมือของ Global Lab และ สาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) Multiple Intelligences for Design Integration (MIDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งมี อาจารย์ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล