สีประจำมหาวิทยาลัย

สีแสด-เหลือง เป็นสีที่แสดงความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น เปรียบเทียบได้กับชีวิต รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์จากจินตนาการที่ลึกล้ำ ความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ของการเรียนรู้ และของชีวิต

สีอัตลักษณ์

สีอัตลักษณ์สำหรับเว็บไซต์และสื่อแอพลิเคชั่น :
Yellow : #FFC72C  
Orange : #FA4616  
Blue Grey : #7B8189

ข้อกำหนดในการใช้สีมาตรฐาน

  • กำหนดให้ใช้ตราสัญลักษณ์ชนิดสีเดียว คือ สีแสดเป็นหลัก
  • ในการออกแบบกราฟิกต่างๆ สามารถใช้สีแสด เหลือง และเทามาร่วมกันได้ โดยคำนึงถึงสัดส่วนของความเหมาะสมในการใช้งาน
  • สีมาตรฐานของแต่ละคณะจะแตกต่างกันโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร
  • สีที่ระบุในคู่มือใช้สำหรับงานสื่อทั่วไป เช่น สิ่งพิมพ์ งานออกแบบกราฟิกต่างๆ ซึ่งกรณีการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องใช้สีตามมาตรฐาน HEX ที่กำหนด ไม่ควรใช้วิธีการแปลงค่าสีจากในคู่มือไปใช้งาน

สีประจำคณะและหน่วยงาน

คณะวิศกรรมศาสตร์

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะวิศกรรมศาสตร์

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#a72c32

คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#fed110

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#42b5e1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#336699

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#e5821b

คณะศิลปศาสตร์

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะศิลปศาสตร์

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#0371b6

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#06684a

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#239250

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#1a468d

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#dd5900

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
#273882

หมายเหตุ
สำหรับสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน โปรดติดต่อกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 8257 หรือ Email address: pr@mail.kmutt.ac.th