ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจ หัวขัอ “ITA คืออะไร ?” และ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีการประเมิน 2565
1 2 3 4 5 15
Top