รับสมัครผู้สนใจเรียนออนไลน์ในหลักสูตร : “3Vs” Communication Skills ทักษะการสื่อสาร และ การนำเสนอ ที่น่าประทับใจอย่างครบวงจร
Online Course |โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
รับสมัครผู้สนใจเรียนออนไลน์ในหลักสูตร : Core Value and Organizational Culture “ค่านิยม” กับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน
Online Course |โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
1 5 6 7
Top