สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

  • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะหลักและการบริหารจัดการ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
  • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นประวัติการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae)

ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 เมษายน 2564 ที่ E-mail : recruit@kmutt.ac.th