มจธ. เราคือพื้นที่การเรียนรู้

สำหรับทุกคน

มจธ. เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเริ่มต้นจากผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มจธ. จึงส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบการเรียนตามหลักสูตรแบบปกติ (ป.ตรี ป.โท. และ ป.เอก) หลักสูตรสำหรับสะสมเครดิต และหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจไปกับ
เรา ....

หลักสูตรปริญญา

เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ซึ่ง มจธ. เรามีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่หลากหลายในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร Non-Degree

หากต้องการ Upskill/Reskill หรือเรียนรู้ Newskill ใหม่ๆ มจธ. มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์ แบบออนไซต์ หรือแบบผสมผสาน ขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน หลักสูตรมีให้เลือกทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ
จำนวนหลักสูตรปริญญา
143
หลักสูตร
ระดับ ป.ตรี
53
หลักสูตร
ระดับ ป.โท
58
หลักสูตร
ระดับ ป.เอก
32
หลักสูตร

หลักสูตร Non-Degree

บุคคลหรือองค์กรที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรเพื่อ Upskill/

Reskill/Newskill ของ มจธ. ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แต่ละหลักสูตร

หลักสูตรปริญญา

ทุกหลักสูตรของ มจธ. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ARE YOU LOOKING FOR ?

Top