ทุนการศึกษา

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT
FUNDING AND SCHOLARSHIPS.
หากคุณมีความรู้ ความสามารถที่สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น ได้ตามความฝันทางการเรียน เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า

ทุนการศึกษา

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT
FUNDING AND SCHOLARSHIPS.
หากคุณมีความรู้ ความสามารถที่สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น ได้ตามความฝันทางการเรียน เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงภายใต้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม KMUTT Student QF จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่นทุนเพชรพระจอมเกล้า ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง ทุนเจียระไนเพชร เป็นต้น สนับสนุนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้านในระดับปริญญาตรีสร้างมิติที่หลากหลายเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม มจธ.


ชื่อทุนการศึกษา รายละเอียด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เงื่อนไข
และคุณสมบัติ

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัณฑิต

ทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้น เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ้มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทํางาน วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่สูงเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

 • - ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
 • - ค่าครองชีพรายเดือน 18,000 บาท/เดือน
 • - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
 • - ค่าใช้จ่ายการทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศไม่เกิน 6 เดือน

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต

ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพ ความสามารถ และความใฝ่รู้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพ ความสามารถและมีความใฝ่รู้ มีทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 • - ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
 • - ค่าครองชีพรายเดือน 8,000 บาท/เดือน

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษา”เพชรพระจอมเกล้า” เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 • - ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
 • - ค่าอุปกรณ์แรกเข้าเหมาจ่าย 30,000 บาท
 • - ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน

**โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขที่กำหนด**

ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี

มุ่งเน้นการคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม เพื่อให้เด็กดีมีที่เรียน ให้ได้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวน 50 ทุน สนับสนุนปีการศึกษาละ 50,000 บาท

ทุนการศึกษาธรรมรักษา

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองหลังสำเร็จการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • - ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
 • - ค่าอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 10,000 บาท
 • - ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน
 • - มีสิทธิ์ได้พักหอพักใน มจธ.
ชื่อทุนการศึกษา รายละเอียด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เงื่อนไข
และคุณสมบัติ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

 • - ผู้มีสัญชาติไทย
 • - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • - รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
 • - มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

 • - ผู้มีสัญชาติไทย
 • - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • - รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
 • - รายได้ครอบครัวไม่จำกัดสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หากมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถกู้ค่าครองชีพได้
 • - กู้ได้เฉพาะภาควิชาที่กำหนดเท่านั้น

ทุนการศึกษาให้เปล่า

 1. สมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาลงนามรับรองใบสมัคร
 3. ส่งใบสมัครเอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ https://sfa.kmutt.ac.th

ทุนสนับสนุนการศึกษา

กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชา พบเห็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน

 1. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา พิจารณาและสัมภาษณ์นักศึกษา
 2. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความ เสนอขอสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพร้อมลงนามเอกสาร เสนอหัวหน้าภาควิชาและคณะตามลำดับ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงถึงความ เดือดร้อนของนักศึกษา (เรียงความบรรยาย/เอกสารอื่นๆตามสมควร) ส่งมาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

กรณีนักศึกษามีความเดือดร้อน แต่ไม่มีผู้แนะนำ

 1. นักศึกษาสามารถจองนัดหมายขอคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://sfa.kmutt.ac.th นัดหมายขอคำปรึกษา
 2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน จะพิจารณาสัมภาษณ์และจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม (จะพิจารณาเป็นรายกรณี)

ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

 1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปภาพความเสียหายและเอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ https://sfa.kmutt.ac.th

ทุนการศึกษาจ้างงานเพื่อการเรียนรู้ประยุกต์ (Applied Learning)

ชั่วโมงละ 50 บาท 6 ชั่วโมงขึ้นไปเหมาจ่าย วันละ 300 บาท

** นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินจะพิจารณาเป็นกรณี**

 1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ เข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 3. ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และหน่วยงานที่ทำงานผ่านระบบสารสนเทศ

ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

จำนวนทุนละ 20,000 บาท

 1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ เข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 3. ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และหน่วยงานที่ทำงานผ่านระบบสารสนเทศ

ทุนเจียระไนเพชร

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา

 1. เมื่อได้รับรางวัล/มีผลงานให้จัดทำเอกสารโครงการและแนบรายละเอียดต่างๆ
 2. แจ้งคณะ/ภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร ส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ
 3. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 1. ส่งโครงการและบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย45วัน
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทำสัญญาการยืมเงิน
 3. นำเอกสารและใบเสร็จ ส่งภายใน7วัน นับจากวันสุดท้ายของการจัดโครงการ
 4. สรุปโครงการส่ง ภายใน14วัน

ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง

ได้รับค่าเล่าเรียนตามจริงค่าครองชีพ 4,000 บาท/เดือน*

*ให้การสนับสนุน 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา

 1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 2. ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษา
  • แฟ้มสะสมผลงาน
  • ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการภายหลังได้รับทุนการศึกษา
  • เอกสารประกอบการสมัคร
 3. ส่งเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ https://sfa.kmutt.ac.th
ชื่อทุนการศึกษา รายละเอียด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เงื่อนไข
และคุณสมบัติ

THE PETCHRA PRA JOM KLAO Undergraduate Scholarship

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT FUNDING AND SCHOLARSHIPS KMUTT supports both internal and external scholarships for students in terms of study and research.

Promoting the students with distinguished academic capabilities

It aims to support students who have potential and capability. The scholarship will grant within the study period specified in the curriculum and under indicated conditions. However, for students to be granted the scholarship, they have to gain a GPAX. score of at least 3.50 for bachelor’s degree.

Promoting the students with special skills.

It aims to support students who have special skills such as athletes, performers, active in activities, award winners, etc. The students to be granted the scholarship have to gain a GPAX. score of at least 2.00 during study. In addition, they have to present their special skills achievement once a year.
 • - Tuition Fee
 • - Monthly living expenses 4,000 THB/Month
 • - Study equipment 30,000 THB

THE PETCHRA PRA JOM KLAO Master’s Degree Scholarship

Promoting the students with distinguished academic capabilities and enhance the research and development experience under the supervision of highly experienced group.

It aims to support students who have potential and capability. The scholarship will grant within the study period specified in the curriculum and under indicated conditions. However, for students to be granted the scholarship, they have to gain a GPAX. score of at least 3.25 for master’s degree.

 • - Tuition Fee
 • - Monthly living expenses 8,000 THB/Month

THE PETCHRA PRA JOM KLAO Ph.D Research Scholarship to improve the students’ utilization of their precious time to study

In the doctoral degree program and enhance the research and development experience under the supervision of highly experienced group of researchers and advisors. This scholarship is for those doctoral students who wants to develop themselves as quality researchers in their respective fields of research so as to create a positive impact on the social and economic conditions of the country.

 • - Tuition Fee
 • - Monthly living expenses 18,000 THB/Month
 • - Expense for progress report material allowance, Research expense, and transportation costs.
 • - Expense for international research ,Living expenses in foreign country , air ticket, passport fee ,visa fee and health insurance

Multi-intellectual Scholarship

To express our gratitude and obligation to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon for her contribution towards education in Thailand and neighboring countries, the university has decided to announce the Multi – Intellectual Scholarship grant for students pursuing Bachelor’s and Master’s degree from countries: Cambodia, Lao PDR., Myanmar and Vietnam.

 • - Tuition Fee
 • - Monthly living expenses
 • - Bachelor degree 8,000 THB/Month
 • - Master degree 10,000 THB/Month
 • - Study equipment 10,000 THB/Year
 • - Health and Accident Insurance 2,000 THB/Year

KMUTT international Scholarship Program (KISP)

To comply with the Internationalization policy and increase the number of international students with scholarships. KISP grant for students pursuing Bachelor’s and Master’s degree from international countries except Vietnam, Lao PDR., Myanmar, and Cambodia.

 • - Tuition Fee
 • - Monthly living expenses
 • - Bachelor degree 8,000 THB/Month
 • - Master degree 10,000 THB/Month
 • - Study equipment 10,000 THB/Year
 • - Health and Accident Insurance 2,000 THB/Year

The Greater Mekong Sub-region Country Scholarship (GMS)

KMUTT has decided to provide scholarships for a master’s degree and a doctoral degree to staff and students of the Greater Mekong Sub-region country: Lao PDR., Cambodia, Myanmar, Vietnam, and China (specifically Yunnan Province).

 • - Ancillary Fee (not over 60,000 THB/Semester)
 • - Credit fee 80,000 THB/Semester
 • - Accommodation 3,000 THB/Month
 • - Health and Accident Insurance 2,000 THB/Year

ARE YOU LOOKING FOR ?

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2
(อาคาร N2)

โทรศัพท์ : 0 2470 8097-8, 0 2470 8107

อีเมล : sfa@kmutt.ac.th

เว็บไซต์ : https://sfa.kmutt.ac.th

เฟซบุ๊ก : SFAKMUTT

Top