สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. หริส สูตะบุตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

คุณเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธีระพล พฤกษาทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเตือนใจ ดีเทศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย

อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

คุณเจริญ ประจำแท่น

ผู้แทนนักศึกษาเก่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ. ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

ผู้แทนจากสภาวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ทวิช พูลเงิน

ผู้แทนจากสภาวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อ. ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

ผู้แทนคณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร. วิทวัส มิ่งวานิช

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร. ผ่องศรี เวสารัช

ผู้แทนพนักงานอื่นซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร. ธีราพร ชัยอรุณดีกุล

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย

อธิการบดี

วิสัยทัศน์และนโยบาย

A science and technology university which is committed to developing educational innovation, research, creativity and entrepreneurship to create a strong and sustainable society.

รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0 2470 8023

ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2470 8024

อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0 2470 8010

ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ : 0 2470 8027

ผศ. ดร. ภาณุทัต บุญประมุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 8027

รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 8023

ผศ. ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
โทรศัพท์ : 0 2470 8024

ผศ. ดร. มณฑิรา นพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0 2470 8022

ดร. นันทน์ ถาวรังกูร

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2470 8027

รศ. ดร. พรนภิส ดาราสว่าง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
โทรศัพท์ : 0 2470 8026

ดร. วรินธร สงคศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
โทรศัพท์ : 0 2470 8026

รศ. ดร. โสฬส สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
โทรศัพท์ : 0 2470 7469

รศ. ดร. สมชาย จันทร์ชาวนา

รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
โทรศัพท์ : 0 2470 8364

รศ. ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
โทรศัพท์ : 0 2470 9116

Asst.Prof.Dr. Hong-Ming Ku

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
โทรศัพท์ : 0 2470 9616

ดร. กลางใจ สิทธิถาวร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 8477

ผศ. ดร. วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 9222 ต่อ 211

ผศ. ดร. ชเนนทร์ มั่นคง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0 2470 7838

อ.วาสนา เสียงดัง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0 2470 9172

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2470 8168

ผศ. ดร. ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2470 8168

ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ : 0 2470 9102

ผศ. ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
โทรศัพท์ : 0 2470 9092

รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
โทรศัพท์ : 0 2470 9637

ดร. อรกัญญา เยาหะรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โทรศัพท์ : 0 2470 8754

ผศ. ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0 2470 8188

ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2470 8171

ผศ. ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ : 0 2470 9102

คุณสมพร น้อยยาโน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 8091

ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน

รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 7833

อ.วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2470 9052

ดร.ทศพร ทองเที่ยง

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : 0 3272 6502

ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ : 0 3272 6510

เอกสารเผยแพร่

Read all about a year of progress and success at KMUTT.

Download: รายงานประจำปี 2563 ดูทั้งหมด
Top