สำนักเคเอกซ์ มจธ.รับสมัครนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประเภทข้อมูลรับสมัครรับสมัครบุคคลภายในบรรจุเป็นพนักงาน
ชื่อตำแหน่งงานนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ มจธ.
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติปฏิบัติงานด้านการสำรวจความต้องการ เก็บข้อมูล และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการสร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะจ้างงานในรูปแบบ Skills-Based Hiring โดยเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะ พฤติกรรม แนวคิด และความเป็นมืออาชีพของตำแหน่งงานนั้นๆ และเป็นทีมงานพัฒนาผู้สอน รวมถึงการบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมพัฒนาผู้สอน งานสร้างระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรให้ความรู้องค์รวมพัฒนาเชิงความคิด และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความแข็งแรงและยั่งยืน ***รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครส่งเอกสารด้วยตัวเองที่ ชั้น 17 ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร:02 – 4707997
หรือที่ E-mail : Khuanruan.jan@kmutt.ac.th
เอกสารประกาศแนบ1. ประกาศรับสมัคร_khuanruan jantawong.pdf
2. KXHR03.ใบสมัครพนักงานเคเอกซ์ (1)_khuanruan jantawong.pdf
3. KXHR03.ใบสมัครพนักงานเคเอกซ์_khuanruan jantawong.docx