ประกาศรับสมัครนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 3 อัตรา

ชื่อตำแหน่งงานนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 3 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติรายละเอียดงาน
– ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ผลักดัน และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็ง และระยะยาว ระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน
– พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
– ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม และพัฒนาข้อมูลเชิงลึก เทคนิคทางการตลาด เพื่อใช้ประโยชน์ในการหาโอกาสใหม่ในการสร้างพันธมิตร
– ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
– มีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– มีทักษะในการค้นคว้า สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ Technology trends
– มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– มีทักษะการสื่อสาร และการติดตามงาน เพื่อสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครหลักฐานและเอกสารสำหรับการสมัคร
– ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ (Resume)
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) ในระดับปริญญาตรีและโท
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
– ผลงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกาศแนบ : รายละเอียดเพิ่มเติมสมัครงาน