ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์เเละอุตสาหกรรมจำนวน 2 อัตรา

ประเภทข้อมูลรับสมัครรับสมัครลูกจ้าง
ประเภทตำแหน่งลูกจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์เเละอุตสาหกรรม
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ
2) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการ เชื่อมโยงหาผู้เชี่ยวชาญในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา
3) ออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
4) ประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
5) ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
7) จัดทำผลลัพธ์และผลกระทบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในภาพรวมของหน่วยงาน
8) สนับสนุนงานของหน่วยงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สมัครทาง E-mail ได้ที่ laddawan.pot@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี
โทร 02 470 7325 หรือ 064 775 5167

เอกสารประกาศแนบ : https://mailkmuttacth.sharepoint.com.pdf