การฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดการฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ สร้างเครือข่ายและมีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรม จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Technology and Innovation Management ),หลักสูตรนโยบายการพัฒนากำลังคนและการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Manpower & Education Policy for National Development), หลักสูตรนโยบายและกลไกการเงินสำหรับการพัฒนานวัตกรรม ( Innovation Financing), หลักสูตรนโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน (Community/Area-based Science Research & Innovation Policy) และหลักสูตรการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร,ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์,
คุณทรงศักดิ์ สายเชื้อ,คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ, ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร และ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นต้น สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทุกหลักสูตรกว่า 200 คน และใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา