มจธ. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบPeer evaluation สำหรับการประเมินห้องปฏิบัติการภายในองค์กร ( Internal Peer Evaluations) รุ่นที่1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัด โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบPeer evaluation สำหรับการประเมินห้องปฏิบัติการภายในองค์กร ( Internal Peer Evaluations) รุ่นที่1 ซึ่งจัดอบรมในภาคทฤษฎี  เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมUX702 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center), ห้องปฏิบัติการ Chemistry Lab และห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH, คุณศุภชัย เจียมตน, คุณอริยะ ไชยสวัสดิ์ และคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH  เป็นวิทยากรในการอบรม ในการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ของ มจธ. และที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรู้เรื่องห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแบบองค์รวม 7 ด้าน นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน