กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาชุมชน สร้างคนหัวใจยั่งยืน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภายในงาน THE 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart  เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน “กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาชุมชน สร้างคนหัวใจยั่งยืน” และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2565 (University Student Project Competition 2022) ภายใต้ Theme: Actions toward the low-carbon world ในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนต่างๆ  ยังพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และได้สร้างความยั่งยืนให้กับประชาคม มจธ. แล้วยังขยายผลเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนเหล่านี้ไปสู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยจนมีผลสำเร็จออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ทีมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ประกอบไปด้วย นางสาวอนุสรา ตั้งพีรศิษฐ์,นายดรัณพัทธ์ วิยากรณ์ และนายพีรณัฐ ตระการสัตยนุกุลโดยมี ศูนย์ EESH และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาตลอดการดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน