มจธ. (บางขุนเทียน) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) Thailand Energy Awards 2023


ขอแสดงความยินดี และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จาก Thailand Energy Awards 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ ณ บางขุนเทียน โดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขยายผลต่อชุมชนและสังคมรอบข้างและมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสี่ด้าน โดยนำความรู้ความสามารถทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไปบ่มเพาะและสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีและความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมและชุมชน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้การขับเคลื่อนของกลุ่มวิจัยพลังงานสะอาด พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกล เน้นการร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
มจธ. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการจัดการพลังงาน การประดิษฐ์คิดค้นและการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีและวัสดุด้านการอนุรักษ์พลังงานใหม่ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาและปลูกฝังนักศึกษาให้เป็น Green Heart ที่รับรู้เข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชนสังคมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อออกไปเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคม การสนับสนุนส่งเสริมและจัดฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สถานประกอบการทั่วประเทศสามารถจัดการด้านพลังงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด