มจธ. ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2565 รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกันระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ร่วมลงนามในการส่งเสริมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs2030 ในเป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เน้นการบริโภคที่ยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนโยบายไม่ใช้โฟมและงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อลดโลกร้อน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน