มจธ.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)” ให้กับบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และคุณอมรเทพ คุมสุขได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)” เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแบบองค์รวม ๗ ด้าน นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน