มจธ. รับมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับดีเยี่ยม มุ่งสู่ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2040

มจธ. เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2565 จากนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย มจธ. เป็นหนึ่งในหน่วยงาน 12 แห่ง ในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เข้าร่วมในการประเมินตามเกณฑ์การจัดการพื้นที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวน รวมถึงการช่วยฟอกอากาศ และลดมลพิษ โดยเกณฑ์การประเมินครอบคลุมทั้งด้านสัดส่วนพื้นที่สีเขียว องค์ประกอบพืชพรรณ บทบาทหน้าที่พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และข้อมูลพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวของ มจธ. สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนใน SDG 3 Good Health and Well-being มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  SDG 11 Sustainable Cities and Communities เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน SDG 12 Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SDG 15 Life on Land การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก SDG 17 Partnerships for the goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน