งานสัมมนาการขับเคลื่อน KMUTT Carbon Neutrality 2040 กับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจฯ (T-VER) กลไกลดโลกร้อน

ดร.ปราณี หนูทองแก้ว
ผู้จัดการ สำนักประเมินและรับรองโครงการ
วิทยากร

รศ. ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
ผู้ดำเนินรายการ

· ความเป็นมาและภาพรวมของโครงการ T-VER
· หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน การจัดการของเสีย ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
· ตลาดคาร์บอนในปัจจุบันและอนาคต และประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตจากโรงการ T-VER
· ถาม-ตอบ

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
Join Zoom Meeting: https://kmutt.me/Vj9wDA8

3 พ.ค. 2565 เวลา 10:00-12.00 น.

—————————————————–

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายปรีชา อาการศ
โทร. 0-2470-8271, 086-377-6179
Email: preecha.are@kmutt.ac.th