คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

คำประกาศความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุ โปรดทราบว่านอกเหนือจากประกาศเหล่านี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับคำประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมในบางครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจไม่ครอบคลุมอยู่ในประกาศเหล่านี้

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
  2. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา
  3. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลนักศึกษา
  4. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลบุคลากร
  5. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้สมัครงาน
  7. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลนักศึกษาเก่า
  8. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคำประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม โดยมีวันที่ปรับปรุงล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ