คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ และ ผศ. ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ พร้อมทั้งอาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางไปเข้าพบ คุณธรรมศักดิ์ ศรีสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขายเชิงพื้นที่ บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับซิงค์ออกไซค์หรือสังกะสีออกไซด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ยาง พลาสติก กาว เซรามิก แก้ว น้ำมันเครื่อง สี สารยึดเกาะ อาหาร ยา พลาสเตอร์ปิดแผล แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

โดยมีการปรับปรุงพัฒนาสารดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและมีสมบัติที่หลากหลายตรงตามผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นอกจากนี้บริษัทมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงนำมาสู่การประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบโครงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการนี้ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้รหัสโครงการ FRB660073/0164 ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในครั้งนี้