สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ FIBO ผลักดันโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษฯ ด้าน Robotics, AI และ Coding

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชนินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา) ผู้แทนจากกองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาและเครือข่ายด้าน Robotics, AI, Coding (RAC) (Talent RAC) โดยนายชนินทร์ สนใจร่วมส่งโรงเรียนระดับมัธยมปลายในสังกัด กทม. 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันต่อไป