คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายในที่ทำงาน จรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพพนักงาน”

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายในที่ทำงาน
จรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพพนักงาน”

โดยมีคุณดาริษา สายปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ และคณะนิติกรเป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Science Connect ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมฯ
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารคณะ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนรวม 44 คน

ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ และข้อควรระวังในการโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย

เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านกฎหมาย จรรยา และมารยาทแห่งวิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย