นักศึกษา มจธ. คว้ารางวัล I-New Gen Award 2024 สุดยอด!นักประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” และมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนโครงการ Thailand New Gen Inventor Award: I-New Gen Award 2024 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งมีผลงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศกว่า 1,000 ผลงาน 330 สถาบัน โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 650 ผลงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งนี้มีผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสุขภาพและการแพทย์
ผลงาน “การออกแบบและพัฒนาขดลวดชนิดเปลี่ยนทิศทางการไหลของเลือดแบบขยายตัวได้เองจากโลหะผสมจำรูปสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองโป่งพอง”
โดย ธนวัฒน์ นภธนภูษิต นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. นายแพทย์ฑิตพงษ์ ส่งแสง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศรัณย์ ธรรมาศิริกุล บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 จํากัด

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
ผลงาน “ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดแดงคาโรติดจากวัสดุฉลาดที่ขยายตัวได้เองสำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง” โดย ธราธิป แสงอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พลาจักษณ์ ปานเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรพนธ์ เส็งหนองแบน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. นายแพทย์ฑิตพงษ์ ส่งแสง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศรัณย์ ธรรมาศิริกุล บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 จํากัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์
ผลงาน “อุปกรณ์ทันตกรรมที่ช่วยจัดตำแหน่งของขากรรไกรล่างสำหรับรักษาปัญหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเพิ่มประสิทธิภาพจากวัสดุฉลาด” โดย ธราธิป แสงอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พลาจักษณ์ ปานเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรพนธ์ เส็งหนองแบน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.ทันตแพทย์ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ภวนันท์ ฤทธาเวช บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 จํากัด

รางวัลเหรียญทอง กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
ผลงาน “POD Economy ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ย่อยสลายน้ำมันด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ” โดย นิศารัตน์ หวังเจริญมณี ชุดาวัลภ์ สมหวัง วิจิตรา ใจแก้ว และณิพภิชฌนันท์ เงินเพิ่มทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง กลุ่มการเกษตร และรางวัล Popular Vote
ผลงาน “Green Baby Crystal เพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ” โดย ชนาภา ดวงจันทร์ ณัฐริกา ธรรมพุทธสุขดี ปราถนา เตรียมสกุล ภูมิชาญ คุปต์กุญช์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และธนิษฐา แก้วพงัน นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์