อาจารย์สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์ฯ มจธ.ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าพิจารณารางวัล ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 69 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มานัส แก้วโยธา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “สภาวะความผิดปกติในร่างกายของข้าพเจ้า 2” ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าพิจารณารางวัล ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 69 (The 69th National Exhibition of Art) ประเภทจิตรกรรม (Painting) 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยส่งผลงานศิลปกรรม แบ่งการประกวด 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง 

ประกาศผลการตัดสิน วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ผลงานที่ถูกคัดเลือกจะได้จัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในเดือนธันวาคม 2567 – มกราคม 2568 และจัดแสดงส่วนภูมิภาค หอศิลป์/ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569