มจธ.คว้า 11 รางวัล เวทีการประกวดระดับนานาชาติ The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้า 11 รางวัลจากเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมระดับนานาชาติ “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน นักวิจัยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

รางวัล Gold Medal Award Geneva Invention จำนวน 1 รางวัล จากผลงานเกมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (ผู้ร่วมทีมวิจัย)

รางวัล Silver Medal Award Geneva Invention จำนวน 2 รางวัล จากผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบกรติดตามจับกุมคนร้ายโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการ) และ ผลงานการออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสำหรับตรวจสอบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์โดยใช้เทคโนโลยี AioT (ผู้ร่วมทีมวิจัย)

รางวัล Bronze Medal Award Geneva Invention จำนวน 1 รางวัล จากผลงานการออกแบบและพัฒนาหมอนรองคอต้นแบบในการตรวจจับเสียงกรนด้วยเทคนิคสมองกลฝังตัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหานอนกรน (ผู้ร่วมทีมวิจัย)

SMART LAB ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ 4 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัล Gold Medal Award Geneva Invention จำนวน 1 รางวัล รางวัลนวัตกรรมดีเด่น King Abdullaziz University Distinguished Innovation Award จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล Mykenz Winner, Impact Innovator Contest จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน เครื่องจักรความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุฉลาด Smart Material Alloy Heat Engine for Electricity Generation โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ, กรธัช องค์ตระกูลกิจ, ธราธิป แสงอรุณ, ปวริศร์ เปี่ยมปรีชา, ภูดิส รัตนศรียากรณ์ และ ภวนันท์ ฤทธาเวช

รางวัล Gold medal Award Geneva Invention จำนวน 1 รางวัล และ ใบประกาศเกียรติคุณ Certificate of Appreciation from Research Institute of Creative Education, Vietnam จากผลงาน เนื้อเยื่อเสมือนจริงสำหรับฝึกฉีดยาเข้าเส้นเลือดร่วมกับอัลตราซาวด์ Tissue Mimicking Phantom for Ultrasonic Imaging โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ, รศ. พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์, ณัฐวุฒิ สื่อสวัสดิวณิชย์, ปิยชัย บริบูรณ์สินมั่น, ตฤษนันท์ ปลีคำ, ธันย์ วนสุวานิช และ ปุณยวีร์ ธีรโชติเรืองวุฒิ

รางวัล Silver Medal Award Geneva Invention จำนวน 1 รางวัล และ รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม CAI Award Invention and Innovation from China Association of Inventions จากผลงาน หมวกฉายแสงป้องกันอัลไซเมอร์ Light Stimulation Device for Alzheimer Treatment and Prevention โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ, ศุภกิจ อมรฐิติพงศ์, ศรัณย์ ธรรมาศิริกุล และ สิริลักษณ์ ธรรมศาสตร์