เปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ได้คะแนน 92.29 ผลการประเมินระดับ A
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

  • หมายเหตุ: มจธ. มีคะแนนดีขึ้นจากปี 2563 ที่ได้คะแนน 91.49

ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มจธ.