มจธ. เข้ารับประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่ประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ จัดโดย วช.

KMUTT received an honorary certificate from NRCT in recognition of the achievements of the inventors and researchers who have won international awards.

Date: September 21, 2023

Venue: The Meeting Room, 2nd Floor, NRCT 1 Building, National Research Council of Thailand (NRCT)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวต้อนรับนักประดิษฐ์ และได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีในการมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มี รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (Smart Lab) เข้ารับประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวที Indonesia Inventors Day 2023 (IID 2023) อาทิ รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล จากผลงานออกซิเจนบรรจุกระป๋องแบบพกพาสำหรับผู้ต้องการออกซิเจนชนิดผสมกลิ่นใหม่ และ ผลงานอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปเพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว และรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเครื่องจักรความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุฉลาด