ความเข้มแข็งด้านงานวิจัย นำ มจธ. ที่ 1 ในไทย จากการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2023

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566  Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2023 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ครองอันดับ 1 ในไทย และ 201-250 ของเอเชีย โดยได้รับการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยในเอเชียอยู่ในกลุ่มเดียวกับอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า ผลการจัดอันดับ THE Asia University Rankings ของ มจธ. ในปีนี้ นับเป็นการกลับมาของ มจธ. ในรอบกว่า 7 ปี ที่เคยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในไทย ระหว่างปี 2013-2015 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและพยายามอย่างหนักของทุกภาคส่วนในตลอดเวลาที่ผ่านมา ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งนักศึกษาเก่า และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ที่ถึงแม้ว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาอาจจะประสบกับอุปสรรคของโรคระบาดร้ายแรง อย่าง COVID-19 ทำให้การทำงานในแต่ละด้านมีความยากลำบากในหลายประการ แต่วันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจ ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนสอน หรือการทำงานวิจัย แม้กระทั่งงานสนับสนุนในทุกๆ ฝ่ายได้ออกดอกออกผลและมีส่วนทำให้ผลการดำเนินงานของ มจธ. มีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้ง  

และแม้ว่าการจัดอันดับในปีนี้ มจธ. จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในไทย แต่เป้าหมายในการดำเนินงานของ มจธ. ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดอันดับในอันดับที่ดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คำนึงถึง คือ มจธ. มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษา ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข็มแข็งและยั่งยืนได้ต่อไป 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ของ THE Asia University Rankings 2023 เป็นการจัดอันดับจากการประเมินผลการดำเนินงานพันธกิจหลักในด้านการสอน วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และภาพรวมความเป็นสากล ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยในปีนี้ THE รวบรวมผลการดำเนินงานจากกว่า 669 มหาวิทยาลัย 31 ประเทศ ทั่วเอเชีย โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (THE World University Rankings) แต่ให้ค่าน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัดที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยเป็นคะแนนจากคุณภาพการสอน Teaching (the learning environment) ร้อยละ25 คุณภาพงานวิจัย Research (volume, income and reputation) ร้อยละ 30 งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง Citations (research influence) ร้อยละ 30 ความเป็นสากล International Outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม Industry Income (knowledge transfer) ร้อยละ 7.5  

โดย มจธ.มี ผลคะแนนในการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2023 ในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ผลคะแนนด้านคุณภาพการสอน (Teaching) 21.8 คะแนน 2) คุณภาพงานวิจัย (Research) 22.9 คะแนน 3) งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง (Citations) 57.0 คะแนน 4) ความเป็นสากล (International Outlook) 36.0 คะแนน และ 5) รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) 71.8 คะแนน 

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 ได้แก่ อันดับที่ 1 Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 2 Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 3 National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ อันดับที่ 4 University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ และอันดับที่ 5 Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์