นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยารับรางวัล Microbiological Talent Award

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Microbiological Talent Award จำนวน 3 รางวัล ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และ งาน Future CHEM INTERNATIONAL จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  

นางสาวธนวรรณ สังข์สุวรรณ               รหัสนักศึกษา 62090501061
นางสาวสุธาทิพย์ เงินเจือ                      รหัสนักศึกษา 62090501090  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

นายณัฐกฤษ ลาภแก้วน้อง                     รหัสนักศึกษา 62090501080
นายกิตติพัฒน์ อินนะรายรัมย์                รหัสนักศึกษา 62090501006  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

นางสาวเบญญาภา เศรษฐวิบูลย์            รหัสนักศึกษา 62090501032
นางสาวหทัยชนก บุญชู                        รหัสนักศึกษา 62090501052