นักศึกษาจุลชีววิทยา คว้า 3 รางวัล I-New Gen Award 2024 สุดยอดนักประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นเวทีที่จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจในด้านการประดิษฐ์คิดค้น ให้แก่เยาวชน รุ่นใหม่ โดยจัดแสดงผลงานพร้อมทั้งขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ของสิ่งประดิษฐ์ ต่อคณะกรรมการ ภายในงานวันนักประดิษฐ์ Thailand Inventors’ Day 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในปีนี้ทีมนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 2 ผลงาน และได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
จากผลงานเรื่อง “POD Economy ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ย่อยสลายน้ำมันด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ”


โดย นางสาวนิศารัตน์ หวังเจริญมณี นางสาวชุดาวัลภ์ สมหวัง นางสาวณิพภิชฌนันท์ เงินเพิ่มทรัพย์ นางสาววิจิตรา ใจแก้ว และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจริน จงรุจา
รางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการเกษตร และ รางวัล POPULAR VOTE
จากผลงานเรื่อง “Green Baby Crystal เพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ”
โดย นางสาวชนาภา ดวงจันทร์ นางสาวณัฐริกา ธรรมพุทธสุขดี นางสาวปราถนา เตรียมสกุล นายภูมิชาญ คุปต์กุญช์ นางสาวธนิษฐา แก้วพงัน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจริน จงรุจา