มจธ. ร่วมพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventors’ Day 2021 – 2022)

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564-65 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในการมอบรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventors’ Day 2021 – 2022) ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

ในปีนี้อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลประจำปี 2565 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลประจำปี 2564

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “หุ่นยนต์เจียระไนพลอย 3 กระบวนการใน 1 เดียว” โดยรศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และรศ. ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

2. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียวสำหรับตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารโดยไม่ทำลายตัวอย่าง” โดยผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

3. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดีมาก  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของกระบวนการปรับผิวด้วยวิธีการพ่นยิงอนุภาคละเอียดบนโลหะไทเทเนียม Ti6AI4V เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูก” โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และนายกรธัช องค์ตระกูจกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

4. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง “สมบัติทางกลและการขึ้นรูปโลหะผสมจำรูปสำหรับการใช้งานทางด้านการแพทย์และทันตกรรม” โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

5. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้สารประกอบแรร์เอิร์ธออกไซด์เป็นสารตัวเติม ในวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์สำหรับลดทอนและกาบังอนุภาคนิวตรอน” โดยมี ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, รศ. เอกชัย วิมลมาลา, รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน เป็นนักวิจัยร่วมกับ รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลประจำปี 2565

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกฤทธิ์ที่อุณหภูมิต่ำด้วยตัวทำละลายแรงดันต่ำกว่าจุดวิกฤตสำหรับผลิตน้ำมันไข่แดงสกัดมูลค่าสูงเป็นเวชสำอางเพื่อแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและยกระดับองค์ความรู้การแปรรูปไข่ไก่ของประเทศ โดย ผศ. ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “อุปกรณ์ต้นแบบเครื่องตรวจวัดประเมินไนโตรเจในใบข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว” โดย ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นนักวิจัยร่วมกับ ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

3. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัสดุสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์จากผ้าใยธรรมชาติของไทยเพื่อใช้ในอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานชนิดไตรโบอิเล็กทริกส์นาโนเจเนอเรเตอร์” โดย ผศ. ดร.สมพิศ วันวงษ์ และนายวีรเดช แสงขันธ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แว่นกันแดด และ ข้อความ

4. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาและพัฒนาเหล็กกล้า Dual Phase ชนิดรีดเย็นที่เผลิตโดยกรรมวิธีการอบความร้อน” โดย รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข และ รศ. ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

5. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดีมาก สาขาสังคมวิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย” โดย ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นนักวิจัยร่วมกับ รศ. ดร.จุลนี เทียนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

6 รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการเติมโลหะหายากที่มีต่อคุณลักษณะของพลาสม่าในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม” โดยดร.ฐิตินันท์  มีทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

7. รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย วิทยานิพนธ์เรื่อง “การจำลองแบบสมรรถนะเชื้อเพลิงของเชื้อเพลิงออกไซต์ผสมที่มีค่าเบิร์นอัปสูงสำหรับ Hard Spectrum LWRs” โดย ดร.ญาณิน สุขใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, รศ. ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, อภิชาติ กุลไพบุตร, ดร.สิริมลภัคน์  สุวรรณคุณ, ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, รศ.เอกชัย วิมลมาลา